U TOVARNIKU ODRŽANA TREĆA EDUKACIJA ZA NEZAPOSLENE U OKVIRU PROJEKTA "WE CAN DO IT"

U Tovarniku je 6. srpnja 2020. godine, u organizaciji LAG-a Srijem, u okviru projekta „We can do it“, održana treća od ukupno pet edukacija za nezaposlene.

Edukacija je namijenjena nezaposlenima, a njome se želi omogućiti spoznaja o korištenju vlastitih sposobnosti i talenata, prihvaćanje i spoznaja vlastite prirode, te postizanje i očuvanje integriteta. Želi se potaknuti skupinu na samostalni i timski rad.
Edukacije su besplatne za sve zainteresirane, a pokriven je i putni trošak dolaska na edukacije.

Edukacije su namijenjene pripadnicima ranjivih skupina na tržištu rada, odnosno ženama, dugotrajno nezaposlenim osobama (osobama nezaposlenim duže od 12 mjeseci) te mladima od 19 do 29 godina s područja Vukovarsko-srijemske županije.

LAG Srijem partner je na projektu „We can do it“ čiji je nositelj LAG Šumanovci uz ostale partnere, a cilj je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada Vukovarsko-srijemske županije kroz provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih sa lokalnim potrebama i Akcijskim planom provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala VSŽ.

Projekt financira Europska unija u 100% iznosu od 830.084,15 kuna.


LAG Srijem.info

Natječaji