Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 28. travnja 2021. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) (ZO-4/2021).

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

 

SVRHA JAVNOG POZIVA

Svrha Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je provedba mjere i aktivnosti propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Mjera 4.5. sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš).

 

CILJ JAVNOG POZIVA

Cilj ovog Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

 

KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) koje:

- imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

- podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,

- koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,

- nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,

- nemaju poslovne račune u blokadi,

- nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

- koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i radova na sanaciji lokacije za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

 

SREDSTVA FONDA

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14) u udjelu:

 

 1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20)),

 

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20)), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima NN 118/18 i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN 24/19)),

 

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

– projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

 

Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran je Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021. godini (Klasa: 024-04/21- 03/2, Urbroj: 563-01/69-21-3) od 14. travnja 2021. godine, te iznosi 28.000.000,00 kuna.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SUFINANCIRANJA

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći:

- Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe

- Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi,

- Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju,

- Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

 

PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju. Sredstva pomoći će se isplaćivati samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale nakon objave ovog Javnog poziva u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr). Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa.

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijava za sufinanciranje sadrži sljedeću dokumentaciju:

a) Zahtjev JLS za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš - ispunjeni Obrazac 1 s općim podacima o JLS-u, potpisan i ovjeren od odgovorne/ovlaštene osobe JLS -a,

- dokaz (izjava odgovorne/ovlaštene osobe da će do trenutka plaćanja računa osigurati svoja financijska sredstva ili izvod iz proračuna s naznakom odgovarajuće stavke ovjeren i potpisan od odgovorne/ovlaštene osobe) o osiguranju vlastitog udjela u projektu uklanjanja otpada odbačenog u okoliš,

b) Informativna ponuda za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš koja sadrži:

- Trošak izrade Plana sanacije s troškovnikom radova,

- Procijenjeni iznos troškova izvođenja radova (projektantska procjena),

- Procijenjeni iznos troškova stručnog nadzora nad izvođenjem radova,

c) Zapisnik/rješenje komunalnog redara ili zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru/rješenje,

d) Odluka predstavničkog tijela JLS o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, sukladno članku 36. točki 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,

e) Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja JLS-a, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ovog zahtjeva,

f) Potpisanu i ovjerenu Izjavu (Obrazac 2), pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, hoće li se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju.

 

DOSTAVA ZAHTJEVA

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

 

Fond će na svojim mrežnim stranicama izvijestiti zainteresirane Korisnike da su sredstva Fonda iskorištena, nakon čega se Javni poziv zatvara. JLS može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu zahtjeva dostaviti Fondu samo jedan (1) zahtjev za sufinanciranje kojim može biti obuhvaćeno više lokacija na kojima se nalazi odbačeni otpad u okoliš.

 

Zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš po ovom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici:

- na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

- s naznakom „Javni poziv (JP ZO 4/2021) za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš“

- zahtjev, dostavlja se

- s navedenom adresom podnositelja zahtjeva

- preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

 

Za više informacija te preuzimanje potrebnih obrazaca posjetite dolje navedenu poveznicu.

 

Izvor: Poveznica


LAG Srijem.info

Natječaji