Radionica o LEADER pristupu "Primjena LEADER pristupa u Hrvatskoj i Francuskoj"

U Zagrebu je 5. studenog 2013. godine održana radionica za LAG-ove koji su potpisali Ugovor sa Agencijom za plaćanja na 1. natječaju za mjeru 202. na temu "Primjena LEADER pristupa u Hrvatskoj i Francuskoj", a na kojoj je sudjelovao i LAG-a Srijem.

Radionicu je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske u suradnji s Veleposlanstvom Republike Francuske u Republici Hrvatskoj s ciljem upoznavanja predstavnika LAG-ova u Hrvatskoj sa stanjem provedbe LEADER pristupa u Hrvatskoj i Francuskoj.

Teme radionice su bile:

Stanje provedbe LEADER pristupa u Hvatskoj

Podnošenje Zahtjeva za isplatu za M202

Organizacija rada LAG-a u Francuskoj
- procedura odabira LAG-a (kriteriji odabira i sl.) i očekivanja vezano za sadržaj lokalne razvojne strategije
- pravni oblik LAG-a
- tijela LAG-a
- proračun LAG-a
- tekući troškovi LAG-a
- predfinanciranje troškova rada LAG-a
- upravljačko tijelo LAG-a i procedure

Provedba projekata iz lokalne razvojne strategije
- proces nastanka lokalnog partnerstva
- provedba lokalne razvojne strategije
- podizanje svijesti i animacija u svhu učinkovitog partnerstva
- provedba i uloga LAG-a u praćenju projekta za natječaj za područje LAG-a
- odabir projekata (procedure za odabir projekata na nivou LAG-a i podjela dužnosti između LAG-a i Upravne direkcije)
- krajnji korisnici/nosioci projekta
- iznos potpore i udio sufinanciranja
- kontrola provedbe projekta
- isplata projekta/ povrat sredstava

Projekti suradnje
- procedura odabira projekata suradnje
- mogućnosti suradnje hrvatskih i francuskih LAG-ova

Obveze LAG-ova u Francuskoj prema nadležnim institucijama uključenim u provedbu LEADER pristupa
- dužnosti Upravne direkcije i Agencije za plaćanja
- LAG-ovi, Upravna direkcija i Agencija za plaćanja: raspodjela zadataka i podjela odgovornosti

LEADER mjera u Programu ruralnog razvoja RH 2014 – 2020

Priprema francuskih LAG-ova za programsko razdoblje 2014 – 2020
- CLLD
- izrada lokalne razvojne strategije
- novosti u odnosu na razdoblje 2007 – 2013


LAG Srijem.info

Natječaji